Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Op de dag van de behandeling of massage de voeten liever niet insmeren met een crème. Na de behandeling of massage mag dit wel weer. Je hoeft je niet te schamen voor je voeten. De behandeling start met een voetenbadje. Ik ga er wel van uit dat iedereen de algemeen geldende normen van hygiëne in acht neemt.
 • Bij verhindering graag minstens 12 uur van te voren de afspraak annuleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij een kwartier of meer te laat zonder bericht vervalt de afspraak. De helft van de kosten wordt in rekening gebracht.
 • Bij no-show of minder dan een uur voor de afspraak annuleren, zal ik het volledige bedrag van de behandeling in rekening brengen. 
 • Graag de telefoon op stil of uit zetten tijdens de behandeling of massage.
 • In de praktijkruimte en het woonhuis is roken niet toegestaan.
 • In de praktijkruimte en het woonhuis zijn geen huisdieren aanwezig.
 • Mijn praktijkruimte bevindt zich op de tweede verdieping. Wanneer traplopen een probleem is, geef dit even aan. Mogelijk kunnen we een oplossing vinden door de afspraak bij Zoed te plannen. Daar is mijn praktijkruimte op de BG

Voetreflexbehandelingen/therapie

 • Voetreflexbehandelingen door mij gegeven kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering. 
 • Voetreflextherapie is geen vervanging van reguliere zorg. Raadpleeg bij klachten ook de eigen (huis)arts. Wanneer ik een klacht niet vertrouw zal ik je eerst doorsturen naar de huisarts.
 • Vanuit de Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) heb ik een dossierplicht.
 • Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten. Kijk voor meer informatie op de website van de CAT
 • Mocht je niet tevreden zijn over mijn diensten, dan hoop ik dat je dit in eerste instantie met mij bespreekt, zodat we tot een oplossing kunnen komen. 
 • Via de Wet WWKGZ ben ik aangesloten bij GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten Ook hier kun je terecht voor gratis klachtafhandeling en geschillen.
 • Ik werk conform de normen van de AVG, zie privacy.

Cursus babyreflexologie of workshop tenenlezen

Artikel 1 – Definities en werking

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Jeanine Beeftink te Haarlem (ingeschreven bij KvK Amsterdam onder nummer 73684724). Zij wordt tevens onder docent verstaan.

b. Particulier: natuurlijke persoon die een behandeling of product wil aanschaffen of een cursus wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

c. Deelnemer: natuurlijk persoon die zich opgeeft voor een activiteit

d. Activiteit: iedere cursus, workshop, seminar, lezing of training die onder welke naam dan ook door Jeanine Beeftink wordt gegeven in Nederland.

e. Kosten: de vergoeding die (c.q. het lesgeld) de deelnemer aan Jeanine Beeftink verschuldigd is voor het aankopen van de cursus of workshop.

f. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door deelnemers volgen van een cursus of workshop bij Jeanine Beeftink.

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

Jeanine Beeftink geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3- Totstandkoming van overeenkomsten

a. Een overeenkomst tot het volgen van een activiteit tussen Jeanine Beeftink  en een particulier komt uitsluitend tot stand door inschrijving via de website of per e-mail.

b. Een door Jeanine Beeftink gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een activiteit door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

c. Indien voor een activiteit onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Jeanine Beeftink, is Jeanine Beeftink gerechtigd om van het geven van de betreffende activiteit af te zien, dan wel deze te combineren met een andere activiteit of een activiteit in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling (email wordt hierbij als schriftelijk gezien) aan de deelnemer. In geval de activiteit niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vijf werkdagen voor de eerste lesdag van de activiteit plaats.

d. Indien Jeanine Beeftink kenbaar maakt de activiteit met een andere activiteit te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de deelnemer het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Jeanine Beeftink door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

e. Indien een activiteit geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Jeanine Beeftink als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Toelating

Een activiteit is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar.

Artikel 5 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De deelnemer is aan Jeanine Beeftink verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. De deelnemer heeft na ondertekenen van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd waarbinnen hij/zij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.

c. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 14 dagen voor de aanvang van de activiteit zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Jeanine Beeftink te Haarlem. De deelnemer is dan de inschrijfkosten van de betreffende cursus verschuldigd. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor de aanvang van de activiteit tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d. Indien de deelnemer de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 14 dagen voor het begin van de activiteit of nadat de cursus is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub c van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Jeanine Beeftink te Haarlem. De deelnemers is dan 100% van de kosten van de desbetreffende cursus verschuldigd.

e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, d en e vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de deelnemer tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Jeanine Beeftink. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de deelnemer geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van hetgeen bepaald in art.4.

f. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) activiteit te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.

g. Indien de deelnemer verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de activiteit overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij/zij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.

h. Indien de deelnemer na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de activiteit met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Jeanine Beeftink gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

i. de deelnemer de toegang tot de cursus en de gebouwen te ontzeggen.

j. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.

k. over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

l. Indien Jeanine Beeftink  gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien Jeanine Beeftink overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de deelnemer.

m. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. 

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van de deelnemer

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de deelnemer verplicht:

a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de activiteit.

b. zich gedurende de activiteit correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.

c. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers en/of eventuele proefpersonen. De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 7 – Overige rechten en plichten van Jeanine Beeftink

a. Jeanine Beeftink bepaalt de plaats en tijd waarop de activiteit wordt gegeven. Jeanine Beeftink is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Jeanine Beeftink zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

b. Jeanine Beeftink is bevoegd om een deelnemer (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de cursus te ontzeggen indien: a. de deelnemer zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 gedraagt. b. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere deelnemers of eventuele proef-personen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

a. De deelnemer is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de activiteit te volgen.Jeanine Beeftink aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart Jeanine Beeftink voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, de andere deelnemers.

b. Jeanine Beeftink aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer of anderszins door de deelnemer meegebrachte materialen gedurende de activiteit of anderszins verblijf van de deelnemer in de (les-)lokalen van Jeanine Beeftink.

c. Jeanine Beeftink is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de activiteit tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jeanine Beeftink of haar docenten.

d. De deelnemer vrijwaart Jeanine Beeftink voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 6 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

e. Jeanine Beeftink is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van de activiteit.

Artikel 9 – Overige bepalingen

Tegenover de deelnemer strekt de financiële administratie van Jeanine Beeftink blijkens een door Jeanine Beeftink verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de deelnemer te leveren tegenbewijs.